Przydatne informacje

Spis z natury na koniec roku

Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPiR oraz odpowiednio z Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Corocznie, na dzień 31 grudnia należy dokonać spisu towarów posiadanych przez firmę, które są przeznaczone na handel. Spis ten powinien zawierać określone przez prawo podatkowe informacje i stanowić zamknięcie KPiR lub ewidencji na dany rok. Spisu nie trzeba dołączać do zeznania rocznego, pozostaje on ujęty jedynie w księdze podatkowej firmy.

Czym jest spis z natury wykonywany na koniec roku?

Spis z natury na koniec roku to tzw. remanent czy też inwentaryzacja, który ma na celu ustalenie rzeczywistego dochodu osiągniętego przez przedsiębiorcę. Spis polega na przeliczeniu ilości towarów posiadanych przez firmę w dniu 31 grudnia każdego roku. Jako towary, rozumie się tu rzeczy określone w § 27 rozporządzenia:

 • towary handlowe,
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowych,
 • braki i odpady.

W remanencie końcoworocznym ujmuje się tylko te towary, które nie zostały sprzedane.

Samo policzenie towarów to dopiero początek działań związanych z dokonaniem spisu z natury na koniec roku. Przedsiębiorca musi także wycenić poszczególne elementy zawarte w spisie, a następnie ująć cały spis w KPiR.

Jeśli firma nie prowadzi sprzedaży towarów, ale jej księgowość jest dokumentowana za pomocą KPiR, wartość inwentaryzacji na koniec roku wynosi 0,00 zł i taki zapis powinien pojawić się w księdze podatkowej.

Czy trzeba informować Urząd Skarbowy o zamiarze dokonania spisu?

Jeśli spis z natury jest wykonywany w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej podatnik musi zawiadomić o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Obowiązek ten należy zrealizować w terminie nie później niż na 7dni przed rozpoczęciem spisu.

Czy spis z natury na koniec roku można wykonać przed lub po 31grudnia?

Tak, jest to możliwe, jednak jeśli liczenie miało miejsce przed dniem 31 grudnia, remanent na koniec roku należy uzupełnić tak, by wskazywał stan faktyczny na dzień 31 grudnia (tylko te rzeczy, których nie sprzedano).

Gdy podatnik przeprowadza spis z natury w trakcie roku podatkowego, np. co miesiąc, musi zawrzeć ten spis w KPiR oraz uwzględniać każdy z tych remanentów przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za okres, w którym dokonano spisu.

 

Jakie informacje powinien zawierać spis z natury na koniec roku?

To, jakie informacje i dane powinien zawierać spis z natury na koniec roku określa § 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia PKPiR. Zgodnie z tym, spis z natury na koniec roku powinien zawierać informacje:

 • imię i nazwisko właściciela przedsiębiorstwa (nazwa firmy),
 • data sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27,
 • jednostka miary,
 • ilość stwierdzona w czasie spisu,
 • cena w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikająca z iloczynu ilości towaru i jego ceny jednostkowej,
 • łączna wartość spisu z natury,
 • wartość pomniejszenia, o którym mowa w par. 29, ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest pomniejszenie
 • klauzula "Spis zakończono na pozycji...",
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

 

Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały. Nie można zapominać o konieczności opatrzenia remanentu podpisami osób, które w nim uczestniczyły!

 

Jak dokonać wyceny towarów ujętych w spisie?

Każda z rzeczy ujętych w spisie powinna zostać wyceniona, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu. Sposób, w jaki podatnik jest zobowiązany dokonać wyceny określa § 29 rozporządzenia. Zgodnie z nim, poszczególne elementy wycenia się następująco:

 • towary handlowe wycenia się według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu (jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia),
 • półwyroby, wyroby gotowe i braki własnej produkcji – według kosztów wytworzenia,
 • odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową – według wartości wynikającej z oszacowania (przy uwzględnieniu ich przydatność do dalszego użytkowania),
 • niesprzedane wartości dewizowe – według cen zakupu, ale w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez NBP w dniu kończącym rok podatkowy,
 • produkcję niezakończoną przy działalności usługowej i budowlanej – według kosztów wytworzenia (nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej),
 • produkcję zwierzęcą objętą spisem z natury – według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu (z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt).

 

Czynni podatnicy VAT dokonując wyceny towarów ujętych w spisie, co do których przysługuje im prawo odliczenia VAT, wyceniają je według cen netto. W innych przypadkach, wycena powinna być dokonana zgodnie z wartością brutto.

 

Jak ująć spis z natury w PKPiR i ewidencji przychodów?

Spis z natury na koniec roku to zestawienie, którego rezultat zapisuje się w ostatniej pozycji KPiR lub ewidencji w dwojaki sposób:

 • albo w formie wyszczególnionych rodzajów towarów bądź materiałów,
 • albo w jednej pozycji, jako suma całości (tu konieczne jest wykonanie oddzielnego, szczegółowego zestawienia, które przechowuje się wraz z księgą).

 

Wartość przeprowadzonej na koniec roku inwentaryzacji jest tą samą wartością, którą należy wpisać w pierwszym wpisie KPiR lub ewidencji na kolejny (2017) rok.

 

Opublikowano: 18.11.2016r.

Dane kontaktowe

Janusz Rękawek

Plac Wolności 7A
19-400 Olecko

tel. 87 520 04 41
tel. kom. 502 540 967
fax. 87 520 45 87

Godziny otwarcia: pon. - pt. 7.30-15.30

Newsletter

Zapisz się do newslettera, będziemy Cię informować o najbliższych wydarzeniach